Seminar: Informaciono-komunikaciona tehnologija u nastavi. 

Dužina trajanja: 4 nedelje.